Om oss

Föreningens medlemmar är gode män eller förvaltare för personer med en sjukdom, psykisk störning eller försvagad hälsa som gör att de behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. De kan också vara gode män för ensamkommande asylsökande barn.

Föreningen har verkat sedan 1994 och är medlem i Riksförbundet Gode män och förvaltare (RGMF).

personer

Viktiga aktörer

  • Riksförbundet Gode män och förvaltare, RGMF, är en intresseorganisation för lokala godmans- och förvaltarföreningar. Förbundet bildades 2004 och arbetar bland annat som remissinstans och med samverkan, rådgivning, information samt utbildning. Linköpings GMF är medlem i Riksförbundet.

  • Överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nämnden förordnar också gode män och förvaltare. Överförmyndarenhetens tjänstemän stödjer Överförmyndarnämnden i dess arbete.
  • Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Deras hemsida innehåller information om bland annat regelverk för gode mäns och förvaltares uppdrag. Där finns också en webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.
  • Migrationsverkets hemsida har information för gode män för ensamkommande barn som vill veta mer om asylprocessen och hålla sig informerad om aktuell lagstiftning. Där finns också en webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.

Styrelse 2019–2020

Ordförande

Ricard Sandell
0709-998449
ordf@godmanlinkoping.se

Vice ordförande

Torsten Svärdström
0708-803229
vice_ordf@godmanlinkoping.se

Kassör

Ricard Sandell
0709-998449
kassor@godmanlinkoping.se

Sekreterare

Christina Wahl
0706-641501
sekr@godmanlinkoping.se

Rolf Karlman 
0701-724584
Försäkringsfrågor

Marie Johansson
0494-46 51 01
Webmaster
webmaster@godmanlinkoping.se

Lotta Ahlberg
0703-403188
Kontaktperson för gode män för anhöriga

Revisorer

Håkan Pettersson, 0730-873030
Leif Ånell
Karin Lee, suppleant

Valberedning

Lars-Göran Öberg, 0707-173912
Björn Lindén
Kerstin Åström Lundqvist

Copyright © GMF Linköping 2019