Nyhet

Information rörande fortbildning våren 2022

Planeringen inför 2022 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 21/2, 25/4 samt i slutet på maj. Vi hoppar över träffen i januari på grund av en viss svårighet att få intressanta föreläsare på plats, men även med hänsyn tagen till nya skärpta restriktioner vad gäller större samlingar.

Ämnen som vi överväger att ta upp efter årsskiftet är hantering av skulder, redovisningsprogrammet godman.se samt nyheter och tillämpningar hos Försäkringskassan. Vi inleder med skuldtemat i februari!

Årsmöte planeras att äga rum den 31/3, även detta i lokal Vagnhallen, Fontänen i Linköping.

Observera de nya tiderna som är ett avsteg från våra normala tider beroende på ett ansträngt bokningsläge inom Fontänen.

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.
/Styrelsen

Nyttiga länkar för dig som är ställföreträdare

Försäkringskassan

Handikappersättning
Bostadstillägg för huvudmän yngre än 65 år

Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg för huvudmän äldre än 65 år samt äldreförsörjningsstöd
Pension och skatt

Socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd
Bo-sociala insatser
Budget och skuldrådgivning
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Hemsjukvård

Kronofogden

Betala skuld
Skuldsanering

Skatteverket

Bouppteckning

Svenska bankföreningen

Bankärenden för annans räkning

Fortbildning hösten 2021

Under förutsättning att pandemin avtar i takt med att vaccinationerna genomförs, planerar vi att återuppta de så uppskattade temakvällarna med inbjudna föreläsare under hösten.

Vi avser att inleda dessa temakvällar den 27/9 och fortsätta med en kväll den 25/10 samt avsluta höstens träffar den 22/11. Boka in dessa kvällar i kalendern redan nu!

Vi kommer som vanligt att genomföra kvällarna i Vagnhallen/Fontänen.

Vi har ännu inte beslutat om vilka teman som kommer att genomföras, så det finns tid att kontakta styrelsen för att tipsa om intressanta ämnen och föreläsare.

/Styrelsen

Utredningen om ställföreträdarskap

Pressmeddelande från Justitiedepartementet Publicerad

Översyn av regler om gode män och förvaltare

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att de personer som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver.

– Gode män och förvaltare har ett viktigt uppdrag. Det finns inget utrymme för oegentligheter. Den som behöver hjälp ska veta att stödet är korrekt och rättssäkert, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår bland annat följande:

 • Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
 • Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
 • Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman.
 • Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
 • En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
 • Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisations­formen.
 • Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.

Utredningen föreslår också moderniseringar av bestämmelserna på området. Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

SVT:s granskning: Ny myndighet ska garantera gode män som fungerar Publicerad 5 maj 2021

SKR webbsändning Ställföreträdarutredningen 7 maj 2021

Regeringskansliet - Gode män och förvaltare – en översyn. Publicerad 5 maj 2021

SKR dokument av genomgång av ställföreträdarutredningens förslag Webbsändning 7 maj 2021

Goda råd

RÅD FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

 • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
 • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappersättning, etc.
 • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefonnummer.
 • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.
 • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
 • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.
 • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.

Vid frågor kontakta oss i styrelsen!

Bli medlem

Att vara medlem betyder att man kan få stöd via sin förening i sitt godmanskap, även vidareutbildningar samt information via nyhetsbrev. Du blir medlem i Linköpings god man och förvaltarförening genom att betala medlemsavgiften på 200,00 kronor, via Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5

OBS en  Olycksfallsförsäkring EXTRA  ingår i medlemsavgiften.

Vid frågor kontakta oss på styrelsen@godmanlinkoping.se

Vem kan bli medlem?

Den som vill bli medlem ska vara god man/förvaltare för vuxna eller för ensamkommande asylsökande barn. Även andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet kan bli medlemmar.

Styrelse 2021

Äntligen är vi en fulltalig ny styrelse som har haft vårt första styrelsemöte, den 15 april.

Vi kommer att komma ut med mer info under året om aktiviteter, dock med restriktioner angående läget med Covid-19 och vaccinationer.

Vill du se vilka vi är så syns vi på sidan “Om oss” och vill du ha kontakt med någon i styrelsen eller alla finns även kontaktuppgifter där.

Vi ser fram emot att framöver få träffas med möten och eventuella utbildningar.

Väl mött!
/Styrelsen 2021

Medlemsavgift 2021

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Vi vill först börja med att önska er alla en God Fortsättning på det nya året.
Och vi får verkligen hoppas att 2021 så småningom blir mer pandemi-fritt och att vi så smått kan börja återuppta normala aktiviteter och fysiska möten.

Vi önskar att ni sätter in medlemsavgiften 200,00 kr till oss under januari månad på något av följande sätt:

Swish
123 51 77 530

Postgiro
924 69 29-5

OBS i medlemsavgiften ingår medlemskap i Riksförbundet, samt den individuella olycksfallsförsäkringen. Läs mer >>